Nuorkauppakamarin hallitus

Nuorkauppakamaritoiminnan ytimessä on hallitus, joka valitaan joka vuoden lopussa vaalikokouksessa vastaamaan toiminnasta seuraavaksi kalenterivuodeksi. Jyväskylän Nuorkauppakamarissa (JNKK) tyypillisesti lokakuun lopussa. Hallitus valitaan kerrallaan vuodeksi äänivaltaisista jäsenistä.

Äänivaltainen jäsen voi olla hallituksen jäsen ja virkailija. Äänioikeudettomat jäsenet (esim. koejäsenet) voivat toimia virkailijoina, joka on hyvä paikka oppia, tehdä ja nähdä hallitustyöskentelyä. Yhtä roolia on mahdollista tehdä yhden hallituskauden ajan. Tällä varmistetaan jäsenten optimaalinen oppiminen rooleista.

Kaikki hallituksen virat ovat avoimia yhdistyksen jäsenille. Koska nuorkauppakamari on oppimisjärjestö, ei hallituksessa tai virkailijana toimiminen edellytä aikaisempaa kokemusta.  Tärkeintä on oma innostus tehdä ja kiinnostus kehittää itseään.

Mitä johtotehtäviä ja vastuurooleja on tarjolla?

JNKK:n hallituksen muodostaa laajimmillaan (7 henkilöä):

 1. Puheenjohtaja (PRES)
 2. Valmistautuva puheenjohtaja (DP)
 3. Varapuheenjohtaja 1 (VP1)
 4. Varapuheenjohtaja 2 (VP2)
 5. Varapuheenjohtaja 3 (VP3)
 6. Varapuheenjohtaja 4 (VP4)
 7. Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP)

ja minimissään (3 henkilöä):

 1. PRES
 2. VP
 3. IPP

Hallitusvirat

Alla JNKK:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtajista tyypillisesti muodostettava kokoonpano, joka muuttuu vuosittaisen teeman ja painotusten mukaan:

Rooli Lyhenne Virallinen nimi Jokavuotinen
Puheenjohtaja PRES Local President Kyllä
Koulutusvastaava IND Individual Kyllä
Yhdistysvastaava LOM Local Organization Member Vaihtelee
Yhteiskuntavastaava COM Community Vaihtelee
Liikesuhdetoiminta BUS Business Vaihtelee
Kansainvälisyysvastaava INT International Kyllä
Klubimestari MC Master of Ceremonies Harvinainen
Markkinointivastaava LMM Local Marketing Manager Ei ole ollut JNKK:ssa

Muut virat

Tyypilliset virat, joiden henkilöt eivät ole hallituksen jäseniä:

Hallituksen sihteeri SECY Secretary Kyllä
Rahaston hoitaja TREAS Treasurer Kyllä
Tiedottaja LIO Local Information Officer Kyllä

Muut roolit

IPP on hallituksen jäsen ilman erillistä valintaa. Muut henkilöt valitaan vaalikokouksessa. Tulevaisuus on läsnä heti, jos vuodelle valitaan valmistautuva puheenjohtaja (DP).  DP pääsee vuoden valmennukseen puheenjohtajuutta kohti. JNKK:ssa valmistautuvasta puheenjohtajasta ei automaattisesti tule seuraavan vuoden puheejohtajaa, vaan tehtävä valitaan aina vaaleilla ja vaaleihin voi nousta kisaamaan jopa vaalikokouksessa.

Edellisen vuoden pj. IPP Immediate Past President Kyllä
Valmistautuva pj. DP Deputy President Vaihtelee

Puheenjohtaja (PRES = President)

Puheenjohtajan tehtävänä on kehittää, koordinoida ja johtaa yhdistystä ja sen jäsenten toimintaa. Puheenjohtaja huolehtii siitä, että yhdistyksen hallituksen jäsenet ja virkailijat saavat tehtäviinsä tarpeellisen valmennuksen. Ensisijaisesti puheenjohtaja  edustaa paikallisyhdistystä Suomen Nuorkauppakamarit ry:ssä ja alueellisessa yhteistyössä, laatii ehdotuksia yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi varapuheenjohtajien valmisteleman aineiston pohjalta, antaa rahastonhoitajalle ohjeet talousarvioehdotuksen laatimista varten sekä kokoaa ja laatii yhdistyksen toimintakertomuksen varapuheenjohtajien valmisteleman aineiston pohjalta toimintavuoden lopussa. Puheenjohtajavuoden jälkeen PRES:stä tulee automaattisesti IPP.

Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP = Immediate Past President)

IPP huolehtii siitä, että uusi puheenjohtaja saa tukea ja turvaa tehtävässään kokeneelta konkarilta. IPP vastaa myös edellisvuoden tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä palkintoiminnasta.

Valmistautuva puheenjohtaja (DP = Deputy President)

Valmistautuva puheenjohtaja on yksi hallituksen virkailijoista. Sama henkilö voi toimia kuitenkin myös varapuheenjohtajana, mikäli hänet  valitaan tehtävään.

Valmistautuvan puheenjohtajan tehtäviin kuuluu seuraavan vuoden valmistelu, kamarin edustaminen C-alueen sekä kansallisen tason DP-ryhmissä sekä strategian toteuttaminen yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Valmistautuvan puheenjohtajan rooli ei automaattisesti tarkoita sitä, että on seuraavan vuoden puheenjohtaja. Muitakin halukkaita voi rooliin ilmoittautua. Puheenjohtajaksi valitaan virallisessa asiasta päättävässä vaalikokouksessa eniten jäsenistöltä ääniä saanut henkilö.

Hallituksen varapuheenjohtajat (VP 1-4)

Hallitukseen valitaan 2-4 varapuheenjohtajaa (VP), joiden tehtävänä on kehittää ja ohjata toimintalohkonsa työskentelyä ja valvoa sen projektien edistymistä, laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä toimintalohkostansa vuoden lopussa kirjoittaa toimintakertomus.

VP:t toimivat alue-ja Keskusliiton kokouksissa yhdistyksensä varaedustajana valintajärjestyksessä. Varapuheenjohtajana voi toimia ainoastaan järjestön täysjäsen.

Yksilöt ja koulutukset (IND = Individual)

Yksilölohko (IND) keskittyy koulutustoimintaan ja erityisesti yksittäisen jäsenen kehittämiseen. Se sisältää kaikki henkilökohtaisen kehityksen alueet kattaen sosiaalisen, taloudellisen, fyysisen ja henkisen kehityksen.

Tehtävät mm.

 • oman kamarin koulutustapahtumien järjestäminen sekä tiedon arkistoiminen
 • alueen koulutustapahtumista tiedottaminen sekä
 • muiden kansallisten ja kansainvälisten JC-koulutustapahtumien markkinointi.

Paikallisyhdistys ja tapahtumat (LOM = Local Organisation Member)

Yhdistyslohko (LOM) toimii sisäisellä alueella tavoitteenaan pitää yhdistyksen toiminta aktiivisena ja vireänä. Yhdistyslohko vastaa kuukausitapahtumien sekä muiden kamaritapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta tähdäten laadukkaisiin ja mielenkiintoisiin tapahtumiin. Tavoitteena on jäsenistön aktivointi ja tutustuminen muihin jäseniin sekä paikalliseen liike-elämään.

Lohkon tarkoitus on vastata toimintaa kehittävistä, tukevista ja ylläpitävistä projekteista eli kamarin sisäisestä perustoiminnasta. Tavoitteena on pitää yhdistyksen toiminta aktiivisena ja vireänä.

Tehtävät mm:

 • kuukausitapahtumien järjestäminen (esim. yritysvierailut, urheilutapahtumat ja illanvietot)
 • kamarin perinteisten juhlien järjestäminen, kuten Glögikokous ja vappupiknik
 • sääntömääräisten kokousten järjestäminen
 • aluetapahtumien, aluekokousten ja kansallisten kokousten markkinointi.

Yhteiskunta ja projektit (COM = Community)

Yhteiskuntalohko (COM) käsittää yhdistyksen yhteiskuntaan suuntautuvan toiminnan ja vastaa siihen liittyvistä projekteista sekä jäsenten sisäisten ja ulkoisten liikesuhteiden sekä yhteistyökumppanisuhteiden kehittämisestä.

Lohkon tarkoitus on vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan vastaten siihen suuntautuvista projekteista sekä jäsenten sisäisten ja ulkoisten liikesuhteiden sekä yhteistyökumppanisuhteiden kehittämisestä.

Tehtävät mm:

 • sidosryhmäkartoituksen tekeminen
 •  yhteistyökumppanien ja sidosryhmien yhteistyön koordinointi
 •  kamarin ulkoinen tiedotus yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille
 • kansallisten ja kansainvälisten nuorkauppakamarijärjestön projektien toteutusten koordinointi (Vuoden nuori johtaja, Tuottava idea jne.)
 • omien yhteiskuntaan vaikuttavien projektien järjestäminen
 • liike-elämälohko (BUS) käsittää yhdistyksen elinkeinoelämään suuntautuvan toiminnan ja sidosryhmäsuhteiden ylläpidon.

Kansainvälisyys (INT = International)

Kansainvälisyyslohkon (INT) tavoitteena on kansainvälisyyden lisääminen kamarissa. Kärkinä ovat kansainväliset kokoukset ja ystäväkamaritoiminta (Twinning). Kansainvälisyyttä kevyimmillään on englannin käyttäminen. Monikulttuurinen ihmisten tapaaminen on monelle parasta kansainvälisyyttä.

Tehtävät mm:

 • kansainvälisten kokousten markkinointi
 • kansainväliset teemat kamarissa
 • kansainvälisten vieraiden vastaanottaminen
 • JCI-tiedon välittäminen kamarilaisille
 • Twinning-toiminnan ylläpito- ja kehittäminen
 • edistää kamarilaisten halukkuutta osallistua Team Finlandin toimintaan ja kv-kokouksiin.

Hallituksen virkailijat

Hallitus voi kutsua virkailijoiksi esimerkiksi rahastonhoitajan (TREAS), sihteerin (SECY), tiedottajan (LIO) sekä Jycylän päätoimittajan. Nämä tehtävät voidaan myös  jakaa hallituksen jäsenten kesken myös varapuheenjohtajille. Virkailijoilla on hallituksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Koejäsen voi siis toimia hallituksen virkailijana ja päästä näin heti alkumetreistä lähtien aktiivisesti mukaan toimintaan.

Rahastonhoitaja ja talous (TREAS = Treasurer)

Rahastonhoitaja pitää huolta paikallisyhdistyksen asianmukaisesta taloudenhoidosta. Suoritusten seuraaminen ja laskujen maksu kuuluvat yleensä TREASin tehtäviin. JNKK:ssa tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia mm. tapahtumien jäsen- ja osallistumismaksujen hoitaminen.

Sihteeri (SECY = Secretary)

Sihteerin tehtävänä on laatia ja säilyttää yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjat, huolehtia siitä, että yhdistyksen tilaisuudet hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti, huolehtia yhdistykselle tulevan postin ja muun aineiston jakamisesta ja arkistoinnista, huolehtia jäsenkantakorttien ajan tasalla pitämisestä ja jäsentietojen lähettämisestä Keskusliiton matrikkelia ja jäsenlehteä varten, ilmoittaa jäsenlehdelle jäsenten osoitteenmuutokset, huolehtia ilmoituksista yhdistysrekisteriin ja huolehtia jäsentunnusten tilaamisesta.

Tiedottaja (LIO = Local Information Officer)

Viestintävastaavan/tiedottajan rooli lienee yksi tärkeimmistä hallituksen rooleista vaikka usein kulkeekin virkailijan roolina. Tiedottajan tärkein tehtävä on toimia yhdistyksen tiedonvälittäjänä valittuja kanavia pitkin niin, että jäsenistö tietää mitä tapahtuu paikallisella ja alueellisella tasolla.

Tehtävät mm:

 • kuukausittaisen uutiskirjeen sisällön tuottaminen ja lähetys
 • sosiaalisen median kanavien ylläpito
 • juttujen ideointi, luonti ja koordinointi blogiin.

Jycylän päätoimittaja

Jycylän päätoimittaja on Jyväskylän Nuorkauppakarin oma virkailijarooli. Jycylän päätoimittaja vastaa Jycylä-jäsen- ja sidosryhmälehdestä sekä tuottaa sisältöä myös verkkoon.

Istuvan hallituksen yhteystietoihin